Cieľmi projektu Rehabilituj.sk pravda sa nebojí skúmania sú:

  1. Zoznámiť slovenskú verejnosť s témou retribučného súdnictva na Slovensku, na ktoré nadväzuje II. Slovenská republika.
  2. Zoznámiť slovenskú verejnosť so skutkovými podstatami činov, za ktoré boli odsúdení predstavitelia Slovenského štátu 1939-1945.
  3. Nakontaktovať sa na pozostalých odsúdených v retribúcii.
  4. Poskytnúť súčinnosť národnostným menšinám Nemcov a Maďarov žijúcim na Slovensku v snahe očistiť svoje meno poškodené Benešovými dekrétmi a ľudovým súdnictvom.
  5. Zhromaždiť základné informácie k čo možno najväčšiemu počtu odsúdených v ľudovom súdnictve.
  6. Preskúmať jednotlivé procesy ľudových súdov.
  7. Vytvoriť tlak na zákonodarcov, aby pripravili zákonnú pôdu na otvorenie retribučných procesov.
  8. Tam, kde objektívna pravda nazeraná morálkou dovolí, rehabilitovať odsúdených pred súdom.
  9. Združiť pozostalých po rehabilitovaných odsúdených za účelom vymoženia ich práv na konfiškovaný majetok a finančné odškodnenie od štátu.
  10. Byť svedomím národa.

 

Go to top